خـــآطــِــ ☺ ــــــرِه4444

(khatereh1373 )

خـــآطــِــ ☺ ــــــرِه4444

1 سال, 1 ماه
 • عشقم مــــــــبارک...
✘روز نبودنت مبارک...
✘بی من بودنت... 
✘ نخواستنت... 
✘رفتنت... 
✘عاشقانه
 • عشقم مــــــــبارک...
  ✘روز نبودنت مبارک...
  ✘بی من بودنت...
  ✘ نخواستنت...
  ✘رفتنت...
  ✘عاشقانه رهاکردنت...
  ✘ندیدنت...
  ✘وعده هایت...
  ✘ارزوهای محالت...
  ▼ روز نادیده گرفتن عشقت مبارک..▼
  ⇡⇡.همه و همه...
  ??روز ازبین بردن آرزوهای شیرینم مبارکت باد...
  ?? کشتن احساساتم مبارکت باد... ▼▼قهرمان▼▼!!!
  ☜بازوان قوی داشتی؟
  ☜یا دل سنگی !؟!؟!؟
  ▼که توانستی یک شبه..........
  ∷هرچه که بودی را فراموش کنی
  ∷ضربه ات کاری بود...
  ∷ضربه ای به بهای زندگیم
  ≅≅≅مبارکت باد
  ▼▼▼▼باختــــــــــــم...▼▼▼

  ٭تـــــــــــــنهاییـــــــــم مبـــــــــــارک