امید آرامون3000

(omid_3000 )

امید آرامون3000

1 سال, 1 ماه
  • کارنامه پسر محمدرضا شاه !
به معدل کتبی و شفاهی کاری ندارم
من موندم طرف چطور جرات کرده نمره انضباط
  • کارنامه پسر محمدرضا شاه !
    به معدل کتبی و شفاهی کاری ندارم
    من موندم طرف چطور جرات کرده نمره انضباط پسرشاه رو 18 بده !!!

    شایددلیلش عدالت بوده؟!