✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿

(reyhan1992 )
  • ☜
اگــر تـــــو نَبــــــــودی عِــــشق نَبـــــــــود، هَمیـــــــن طــــور اصـــــــراری بَــــرا

  • اگــر تـــــو نَبــــــــودی عِــــشق نَبـــــــــود، هَمیـــــــن طــــور اصـــــــراری بَــــرای زنــــــدگی اگر تـــــــو نَبــــــودیϟ
    زَمیـــــن یکـــ زیر سیگـــــــــاری گلی بــــــودجـــایی بَـــــــــــــرای خامــــــــــوش کــــــــردن بـــــی حوصلگی هـــا✫
    اگر تو نَبودی مَن کاملاً بیکار بودَم .هیچ کاری دَر این دُنــــــــیا نَدارم جُــــــز دوستــــــ داشتَــــن تـــو ➹