*شهربانو *

(fatamiiii )
  • ما عاشق مبارزه با اختلاس گرا و مسولین بی غیرت هستیم
  • ما عاشق مبارزه با اختلاس گرا و مسولین بی غیرت هستیم