گل گندم *

(neda71 )
 • اون روزو میبینم بگردی دنبالم

بپرسی از همه هنوز دوسِت دارم

به این فکر کنم ، چی موند ازت برام
 • اون روزو میبینم بگردی دنبالم

  بپرسی از همه هنوز دوسِت دارم

  به این فکر کنم ، چی موند ازت برام

  به این فکر کنی ، بدونِ تو کجام

  نگاه کنی برات چی مونده از شکست؟

  پُلایی که یه شب پشتِ سرت شکست

  ندونی از خودت کجا فرار کنی

  ندونی با دلت باید چیکار کنی

  به این فکر کنیــــ چجوری برگردیــــ

  بپرسی از خودت کجا گُمم کردی

  شاید یه روزِ سرد ، شاید یه نیمه شب

  دلت بخواد بشه ، برگردی به عقب

  ♫♫♫♫♫♫