فرشته خدام

(haste47 )

پسر : عشقم ؟؟ ♥️دختر : جونم... ♥️پسر : خستم :( ♥️ دختر : خب ! ♥️پسر : بیام ؟؟ ♥️دختر : کجا؟ ♥️ پسر : هیچی اصلا... ♥️دختر : باشه! ♥️ پسر : خب آخه خستـــــــــ ـــــــــــــــــم.. ♥️ دختر : برو استراحت کن آقای من..من چیکار کنم آخه ؟ ♥️ پسر : بیام پیش تو ؟ کنارت دراز بکشم ؟ ♥️ دختر : نه... ♥️پسر: لطفا... ♥️ دختر : گفتم نه ، باز دلخورم نکن..عه!! ♥️ پسر : خیلی سنگدل شدی..اصلا قهرم... ♥️ دختر : قربون قهرای آقام برم نبینم غمتوو.من غلط کردم. پسر : دیگه نمی خوام دوستت داشته باشم...تو بدی... دخترمیدونم... ♥️پسر : ـــــــــــــــــ(بغض) ♥️ دختر : از همون روز اول دارم بهت میگم دیگه نباید دوسم داشته باشی تو سرت نمیره ♥️ پسر : از اون روز بیشتر عاشقت شدم.. ♥️ دختر : می خوای تا آخر عمر تنها زندگی کنی؟ ♥️ پسر : پس تو چی هستی؟ کشکی؟ ♥️ دختر : من 2 سال پیش به خاطر تو خودکشی کردم و رفتم پیش خدا.. ♥️ پسر: میدونم بذار بیام پیشت دو تایی آروم توی خاک ......