sara *

(mosbatam )
 • همیشه یک نفر را داشته باشید
که وقتی از زمین و زمان شاکی شدید
بشود «وکیل» و حق را فقط بدهد به شما
 • همیشه یک نفر را داشته باشید
  که وقتی از زمین و زمان شاکی شدید
  بشود «وکیل» و حق را فقط بدهد به شما
  حالا میخواهد
  حق باشما باشد
  یا نه...
  اصلا مهم نیست.
  یک نفر که
  ترجیح مکررش
  اولویت اکیدش به همه ی دنیا
  فقط شما باشید
  یک نفر که وقتی در غربت دنیا گم و گور شدید
  با یک«دیوونه غصه ی چی رو میخوری؟؟؟من که هستم»گفتن
  گند بزند به
  همه ی دلتنگی ها
  همه ی درد ها
  همه ی تنهایی ها
  یک نفر که وقتی خسته روبروی دنیا زانو زدید
  فقط با دیدن یک پیامش بلند شوید
  و با همان دنیا تا آخر دنیا بجنگید.
  نه با دیدن چشمانش
  و نه حتی با شنیدن صدایش
  بلکه فقط
  با دیدن پیامش
  همین. . .