.... ....

(sila )

من نذر کرده ام که اگر روزی بیایی

به اندازه تمام مهربانی ات غزل بسرایم

قدری تحمل کن هنوز مانده که عاشق ترین شویم

من نذر کرده ام که اگر روزی عاشق ترین شوم

در کنار پنجره نگاهت بایستم

و با پیراهن آبی به رکوع روم

و وقتی بر می خیزم لبریز شوم از وجود تو

پس بیا ای گمشده من

مگر نمی بینی که عاشق ترینم...