احمد دي جي

(hmaleki )
  • و ما همین یک پنجشنبه را داریم که بیاییم و بگوییم برای باور آنکه دیگر نیستید تمام سال را جنگیده ایم
  • و ما همین یک پنجشنبه را داریم که بیاییم و بگوییم برای باور آنکه دیگر نیستید تمام سال را جنگیده ایم
    حالا خسته ایم
    و حجم نبودنتان دست های خالیمان را گرفته است