محمدمهدی شمس

(shams3000 )

محمدمهدی شمس

1 هفته و 6 روز قبل

تدریس خصوصی مفاهیم و روشهای آماری 1و2
هنرستان فنی و حرفه ای - کاردانش
تقویتی - آمادگی برای امتحانات خرداد و نهایی
توسط دبیررسمی وزارت آموزش و پرورش
09125271464 [لینک]