افشین سیزده

(afshin13y )
  • بی همگان بسر شود بی تو بسر نمیشود /
داغ تو دارد این دلم جای دگـــر نمیشود 

حضرت شمس تبریز
  • بی همگان بسر شود بی تو بسر نمیشود /
    داغ تو دارد این دلم جای دگـــر نمیشود

    حضرت شمس تبریز