احمد دي جي

(hmaleki )
  • من به مرگم راضیم اما نمی اید اجل

بخت بد بین کز اجل هم ناز میباید کشید.........
  • من به مرگم راضیم اما نمی اید اجل

    بخت بد بین کز اجل هم ناز میباید کشید.........