♚FARZAD ♚

(moshool )
  • فکر کن به شعری که میتواند
فقط ، 
پرنده باشد
نوک بزند بر اشتیاق دیرپای غروبی ، 
که در دوردست ها ب
  • فکر کن به شعری که میتواند
    فقط ،
    پرنده باشد
    نوک بزند بر اشتیاق دیرپای غروبی ،
    که در دوردست ها بال میکوبد .
    همه چیز آرام است .
    و این واژه های ولگرد که از سرشاخه ی شب پریده اند ،
    نمی توانند بی چتر و بی خاطره آمده باشند .
    سقوط آزاد یعنی از همیشه تنها تری
    رهاتر از آوازی ،
    که در کمرکش هزار شاخه و ماه تاب میخورد
    و آفتاب ،
    برگ نامفهومی
    که در هیچ صبحی طلوع نکرد .
    حادثه ای
    که در آمدن تو هست
    بی گمان ،
    در ردپای هیچ پروازی نیست !"""!