یوسف زاهدی

(orochimaro )
 • در زندگــي نه
 • در زندگــي نه "گــل" باش که اسيــر خــــاک شوي

  و نه "بــــاران" باش که به خاک بيفتي

  خاک باش...

  که گل از تو برويد....

  و باران بخاطر تو ببارد...

  .......... ردپاى آدم برفي ..........