ahmad 231

(aaahmad )

ahmad 231

3 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • " تـــــو "

  مالڪ تمام احساسـم

  هستی.!

  تمام عشقـم.!

  تمام احساس ناب

  دست

  نخورده ام.!

  ڪه حاضـر نیستم ..

  حتی ذره اے از آن

  را ..

  با هیچکس تقسیـم

  ڪنم ..

  با هیچڪس جز

  " .. تـــو