MAHTA✬ ツ

(...melis... )
  • افتادم زمین مچ دستم  از جاش دراومد  خیلی درد میکنه
  • افتادم زمین مچ دستم از جاش دراومد خیلی درد میکنه