Aram

(daryaiii )
 • مواظب رایحه
حرفهایمان باشیم
رایحه حرفهایمان تا
ساعتها روی جان وتن می نشیند
تاسالها درخاطره ها
ج
 • مواظب رایحه
  حرفهایمان باشیم
  رایحه حرفهایمان تا
  ساعتها روی جان وتن می نشیند
  تاسالها درخاطره ها
  جا خوش میکند
  عطر حرفهایمان هرچه باشد
  تندوتلخ،گرم وشیرین و...
  مارا در خاطره ها به
  یاد می آورد