Aram

(daryaiii )
  • آدم هایی که روح بزرگی دارند، عقده های کمتری دارند، شعور بیشتری دارند و قلب مهربانتری... برای همین نب
  • آدم هایی که روح بزرگی دارند، عقده های کمتری دارند، شعور بیشتری دارند و قلب مهربانتری... برای همین نباید از آنها ترسید، آدم های کوچک و حقیر با عقده های بزرگ ترسناک ترند... چون از صدمه زدن به دیگران هراسی ندارند..
    مثل باران باشیدکه بدون انتظار بر همه جا وهمه کس میبارد