عشقم خدا

(vrojakkk19 )
  • به جای اینکه دائم رو نداشته هاتون فکر کنید به داشته هاتون فکر کنید و شاکر خدای مهربان باشید و از او
  • به جای اینکه دائم رو نداشته هاتون فکر کنید به داشته هاتون فکر کنید و شاکر خدای مهربان باشید و از او خواستار آرزوهایتان باشید
    شکر نعمت تعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند