محمدمهدی شمس

(shams3000 )

تدریس خصوصی حسابداری
تقویتی - تجدیدی - آمادگی برای امتحانات نهایی
هنرستان فنی و حرفه ای - هنرستان کاردانش
توسط محمد مهدی شمس
دبیررسمی وزارت آموزش و پرورش
09125271464 [لینک]