ahmad 231

(aaahmad )
  • بی‌صبح ای ستارۀ روشن چه می‌کنی؟

شب را به خواب‌ِ دیدن ِتو روز می‌کنم
با روزهای تلخ ندیدن چه می‌کن
  • بی‌صبح ای ستارۀ روشن چه می‌کنی؟

    شب را به خواب‌ِ دیدن ِتو روز می‌کنم
    با روزهای تلخ ندیدن چه می‌کنی؟

    این شهر بی تو چند خیابان و خانه است
    تو بینِ سنگ و آجر و آهن چه می‌کنی؟