اشرف . ش . ی

(1a2b3d )

اشرف . ش . ی

6 ماه پیش و 2 هفته قبل
  • کسی که نمی تواند فرصت کافی برای تفریح بیابد ، دیر یا زود ناگزیر است وقت خود را صرف معالجه کند !
  • کسی که نمی تواند فرصت کافی برای تفریح بیابد ، دیر یا زود ناگزیر است وقت خود را صرف معالجه کند !