اشرف . ش . ی

(1a2b3d )

اشرف . ش . ی

6 ماه پیش و 2 هفته قبل
  • وقتی کودک خود را به زور می بوسید یا بغل می کنید ، در واقع به او می آموزید که تسلیم تمایلات دیگران با
  • وقتی کودک خود را به زور می بوسید یا بغل می کنید ، در واقع به او می آموزید که تسلیم تمایلات دیگران باشد .