اشرف . ش . ی

(1a2b3d )
  • وقتی کودک خود را به زور می بوسید یا بغل می کنید ، در واقع به او می آموزید که تسلیم تمایلات دیگران با
  • وقتی کودک خود را به زور می بوسید یا بغل می کنید ، در واقع به او می آموزید که تسلیم تمایلات دیگران باشد .