مصطفي(آذري) R

(fhto )

هر كي منو بلاك كرده بدونكه:
*************************
زندگی گل زردی است به نام غم
فریاد سیاهی است به نام آه
رشته کوهی است به نام آرزو
و رودخانه ای است به نام عشق
که به دریای صفا می ریزد
زندگی یعنی عشق، محبت، امید و آرزو
که در آخر به بیابانی به نام وداع منتهی می شود