امیر علیزاده

(amirhoseyn802 )

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشیدنه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی

بلکه برای اینکه ببینی

برای چه کسانی اهمیت داری...... که این دیوار را بشکنند