شروین شاهي

(shervin )

شروین شاهي

2 سال پیش و 2 ماه قبل [بغض]
 • هر زمان بیکس شدی 

تنها شدی یادم بکن
 • هر زمان بیکس شدی

  تنها شدی یادم بکن"

  هر زمان هم خانه با

  غمها شدی یادم بکن"

  روشنی هایت که هیچ

  اما اگر روزی عزیز"

  خسته از تاریکی و

  شبها شدی یادم بکن