shahin sharifinya

(shahinking )

داستان های شیخ و مریدان . PART 15

روایت است روزی یکی از مریدان بر شیخ وارد شدندی و وی را مشغول گشت و گذار در اینترنت با Internet Explorer دیدندی، مرید گفت یا شیخ این چه سِر است که از Firefox یا Chrome استفاده نمی کنندی؟
لااقل از Opera یا Safari استفاده کنندی.

شیخ خشمگین شد و لپ تاپ خویش از پهنا بر حلق مرید داخل کرده، فرمود: بـــــــُز....! مگر نمیدانی که ریاضت کشیدن از عادات مردان خدا بودندی؟؟

مرید که این بشنید، خشتکش بالا کشیده، نعره زنان به سمت رایانه خویش شتافت و Windows 8 64 bit Ultimate خود را پاک نمود و تا آخر عمر از DOS و Windows Me استفاده کرد تا رستگار گردد :))