shahin sharifinya

(shahinking )
  • داستان های شیخ و مریدان . part  16

مريدان شيخ را گفتند يا شيخ جوانان ديارمان بي قيد و بند شده اند
  • داستان های شیخ و مریدان . part 16

    مريدان شيخ را گفتند يا شيخ جوانان ديارمان بي قيد و بند شده اند بي پروا خيانت ميكنند رویمان به در و دیوار به راحتی حرف از روابط آنچنانی میزندد .یا شیخ ملت را چه شده است ؟؟؟
    شیخ اندکی اندیشید و روی به آنان بکردندی و بفرمودندی : آخر تو را سننه خیره سر همانند عالی جناب که تا نصفه شب دست از سر حریم سلطان بر نمیداری این ملت نیز با فیلمهای هندی و مجموعه های پس از باران بزرگ همی گشتند اینان را وللش به این نسل بعد بیاندیش که با عشق ممنوع ! و شمیم عشق ! و حریم سلطان و farsi 1 . pmc بزرگ خواهند گشتندندی . مرید درجا داری فانی را وداع گفت
    سپس مریدان یکی در میان خشتکها بدریدندندی و خاکها بر سر خود بریختنتندی و از اعمال خود پشیمان بگشتنتندی و به صحرا رم بکردندندی