shahin sharifinya

(shahinking )
 • داستان های شیخ و مریدان . part 17

روزی شیخ مریدان را بر خودروی خود سوار بکرد تا مگر تفریحی کنند
 • داستان های شیخ و مریدان . part 17

  روزی شیخ مریدان را بر خودروی خود سوار بکرد تا مگر تفریحی کنند گرد لواسون .

  لکن در راه به ناگه عنان خودرو از کف بداد ، خودرو رم بکرد و یورتمه کنان به دیوار بزد ، پا بر ترمز کوبید لکن ترمز در وی اعراض نکرد .

  در یک آن از آن ماشین هیچ نماند ، گازش برفت و سوزش بماند.

  شیخ با مریدان پیاده گشتند. شیخ نیک در خودرو نگریست که روی آن نگاشته : Made in China . هر چند خاستندندی شیخ جلوی دهان مبارک را بکیرد ولی اسرار بی فایده بود ودرآن عمه و خاله مبارک کارخانه و صاحب منصب را دوره بکردندندی . سپس رو به مریدان بکرد و ندا بفرمود : به گمانم پیاده برویم بهتر باشد اگر پاهایمان نیز چینی نباشد . این کفشهای perfect steps را بر پایمان سوار کنیم و برویم

  و مریدان بیهوش گشتندی و خشتکهای بدریدندندی و راه بیافتادندندی ... !