shahin sharifinya

(shahinking )
  • روزی
  • روزی " مریاین مونرو "نامه ای به " آلبرت انیشتن " نوشت :
    فکرش را بکن که اگر من و تو ازدواج کنیم بچه هایمان به ریبایی من و هوش ونبوع تو ... چه محشری میشوند . !
    انیشتین در جوابش گفت : ممنون از این همه لطف و دست ودل بازی خاتوم .واقعا هم چه غوغایی میشود که اگر بچه هایمان به زشتی من و کودنی تو باشند ... !!!