$$amirmasoud$$ ---------------

(amirmasoud18 )

$$amirmasoud$$ ---------------

5 سال پیش

دلگیر

این روزها


سخت درگیر خودمنمی دانم چه بر من

........................................................................می گذردنمی دانم مرا

.....................................................چه می شود


که حتی حرف دلم را به خودم

هم نمی توانم بزنمنمی دانم چرا دیگر دلگیر نمیشوم ......................................................نمیدانم را این

دل سرد دیگر

گیر نمی کند

..... جاییچرا کسی دلگیر نمیشود .................................................... از من