$$amirmasoud$$ ---------------

(amirmasoud18 )

$$amirmasoud$$ ---------------

4 سال پیش و 10 ماه قبل

بعضی وقتا...

بعضــــے وقتــــــا هستــــ کــــه בوس בارے یکــــے کنــــارتــــ بــــاشــــه...

م حکــــمـ بغلــــت کنــــه...

بـ ـــذاره اشکـــ بــــریــــزے تــــا سبکــــ بشــــے...

بعــــد آ رومـ تــــو گــــوشتــــ بگــــه:

ב یوونه چِته؟ مَن کِه باهاتَم!