مریم عباسلو

(914mm85am )
  • شرم مۍڪنم

با ترازوۍ ڪودڪ گرسنه اۍ

ڪہ در پیاده رو نشستہ است

وزن سیرۍ ام را بڪشم ...
  • شرم مۍڪنم

    با ترازوۍ ڪودڪ گرسنه اۍ

    ڪہ در پیاده رو نشستہ است

    وزن سیرۍ ام را بڪشم ...