Ahmad Reza

(a.h.m.a.d.r.e.z.a )
 • زهی خیال باطل از آنچه در گذر عمر فکر کردیم ...
هر چه گشتیم ب دنبال عشق ، هوس گیرمان آمد و هر وقت
 • زهی خیال باطل از آنچه در گذر عمر فکر کردیم ...
  هر چه گشتیم ب دنبال عشق ، هوس گیرمان آمد و هر وقت
  فکر کردیم عاشقیم زیر منت هوس خویش افسار گریخته بودیم ...
  ای بسی از این عمر ملالت آور که همه اش در راه عشق و هوس سوخت...
  براستی آیا عشقی هست ؟
  یا همه بازیچه ی افکار خود شده ایم ؟
  براستی میشود دو نفر به نحوی عاشق هم شوند
  که بیستون ها بکنند و قصه ی عشقشان گوش مردم را کر کند ؟
  براستی زندگی یعنی چه ؟
  زندگی در پی پول و بی عشق ، یا در پی عشق و بی پول ...
  هیچوقت هیچ چیز جور نیست ...
  دل نوشت :
  شاید جهنم نمونه ی بارزیست از زندگیه ما...
  شاید در جهنمیم...
  شاید در گذشته ای ن چندان دور مرده ایم
  و داریم در این دنیا میسوزیم
  وگرنه مگر میشود زندگی اینقدر به مثال مردگی ...
  احمدرضا محمدی پناه
  چهاردهم مهر یکهزار و سیصد و نود و شش ...