حریر احساس Hamid@

(hazin )
 • هیچ وقت
وارد گذشته ی هیچ آدمی نشو
وزیر و روش نکن
حتی عزیزترینت
زیباترین باغچه را هم که بیل بزنی
 • هیچ وقت
  وارد گذشته ی هیچ آدمی نشو
  وزیر و روش نکن
  حتی عزیزترینت
  زیباترین باغچه را هم که بیل بزنی
  حداقل یه کرم توش پیدا میشه.
  "مرحوم دولابی"