تبسم مستانه 28

(taboo )

تبسم مستانه 28

1 سال و 2 ماه قبل
  • حیا هم چیز خوبیست
اما
چه کنم که چشمهایت باز می کنند 
اشتهای نگاهم را
  • حیا هم چیز خوبیست
    اما
    چه کنم که چشمهایت باز می کنند
    اشتهای نگاهم را