هیچ :(

(nayerabadi )
  • میــــدونیمــ شآیــد مـــآ هــآ روسیـــآ بآشــیــمـ

مـــآ اگـــه خیــلــے هــمـ گنــآه کــآر بــآ
  • میــــدونیمــ شآیــد مـــآ هــآ روسیـــآ بآشــیــمـ

    مـــآ اگـــه خیــلــے هــمـ گنــآه کــآر بــآشــیــمـ

    مــآ اگــه آدمــآے بـــدے بـــآشــیــمـ

    ولــی تنـــهآ عشـــقمــون اینــکــه حجــآبمــوטּ زهــرآیـیــه

    بــه ایــטּ امــیــد کـــه عــفــافـــمــوטּ هـــمـ زهــرآیـــے بـــآشـــه♥