Amir Saman VaRaStEh

(varasteh )

یکی از ویژگی های مسجدجامع«احمد حمدی آکسکی» در«آنکارا»این است که فضایی از مسجد را به محل استقرار وسایل بازی کودکان اختصاص داده اند تا به این ترتیب کودکان نسبت به آمدن به مسجد ترغیب شوند