حسین صداقت

(naghsh )

ابوعلی سینا: هرچیزی کمش داروست...متوسطش غذاست..زیادش سم است
حتی محبت کردن...!!!!
روی این جمله عمیق شید لطفا