حسین صداقت

(naghsh )

برای انسان های موفق,
در هفته هفت امروز وجود دارد,

و برای انسان های ناموفق هفت فردا.

تفاوت های کوچک, نتیجه های بزرگی به بار می آورد.
زندگی همین امروز است…