ارغوان ارغوان

(arghavani )

ارغوان ارغوان

4 سال پیش و 10 ماه قبل
 • ده
بیست
ســیــــ
چهـــــــل
پــنــجــــــآه
شــســتــــــــــ
هــفـتــــــــــــــاد
هـشتــــ
 • ده
  بیست
  ســیــــ
  چهـــــــل
  پــنــجــــــآه
  شــســتــــــــــ
  هــفـتــــــــــــــاد
  هـشتــــــــــــــــــــاد
  نـــــــــــــــــــــــــــــــــود
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  بیـــــــــــــــــــــام؟!؟

  اومدم... (>‿◠)✌