حسین صداقت

(naghsh )

جوان عزیز!

قرآن بخوان!
قبل از آنکه برایت قرآن بخوانند؛

نماز بخوان!!
قبل از آنکه برایت نماز بخوانند:

از تجربه دیگران استفادہ ڪن!
قبل از آنکه تجربه دیگران شوی؛

خودت اهل دعا و بکاء باش!
قبل از آنکه برایت گریه کنند...

  • adsiz : لآیکو محبوبیـ سر بزن

    11 ماه پیش و 3 هفته قبل