حسین صداقت

(naghsh )
  • دراوج یقین اگرچه تردیدی هست
در هر قفسی ، کلید ِ امیدی هست

چشمک زدن ِ ستاره در شب یعنی
توی چمدان
  • دراوج یقین اگرچه تردیدی هست
    در هر قفسی ، کلید ِ امیدی هست

    چشمک زدن ِ ستاره در شب یعنی
    توی چمدان ماه، خورشیدی هست