گمشده در غبار

(bikhiyalbaba )
  • روایتی از #جاسوس بظاهر #متدینی که درخیابان پوشیده از برف #نمازمیخواند،در جیبش ۲خودکاربود که مباداازخ
  • روایتی از #جاسوس بظاهر #متدینی که درخیابان پوشیده از برف #نمازمیخواند،در جیبش ۲خودکاربود که مباداازخودکار بیت المال برای کارشخصی استفاده کند،#شهید_رجائی درنماز به او #اقتدا میکرد و..