Քสરɧสの

(farhad222 )
 • شبانه علی(ع) غسلش می دهد و به خاکش می سپارد و نجوا می کند آرام: 

بی تو کبوتر دلم به سینه پر نمی ز
 • شبانه علی(ع) غسلش می دهد و به خاکش می سپارد و نجوا می کند آرام:

  بی تو کبوتر دلم به سینه پر نمی زند
  کسی به خانه ی علی حلقه به در نمی زند
  فاطمه جان حسین تو بی تو غذا نمی خورد
  حسن ز دوری رخت خنده دگر نمی زند
  ای گل نازنین من! همسر بی قرین من!
  زینب تو بدون تو شانه به سر نمی زند
  خیز ز جا و با علی روی به سوی خانه کن
  که میخ در به سینه ات بوسه دگر نمی زند
  آب بر آتش دلم خیز و به اشک خود بزن
  که مرهمی به زخم دل سوز جگر نمی زند
  کنار قبر مخفی ات ورد زبانم این بود
  بی تو به بام خانه ام پرنده پر نمی زند