حیدر صالح

(haydarsaleh )
  • بزرگترین  خسارت وخیانت در طول عمر کشور! برجام بی فرجام بود!
  • بزرگترین خسارت وخیانت در طول عمر کشور! برجام بی فرجام بود!