حیدر صالح

(haydarsaleh )
  • شکر لله شیعه ای نامی شدیم
  • شکر لله شیعه ای نامی شدیم """اهل جمهوری اسلامی شدیم

    از خمـینی درس عشق آموختیم """ در تنور جنگ و جبهه سوختیم

    بیعتی کردیم با سید علی""" راه حق در قول و فـعلش منجلی . . .