سید سعید تدین نبوی

(satana )

سید سعید تدین نبوی

11 ماه پیش
  • رخت چون ماه شب زیبای زیباست


تنت ، میخانه ای از عطر گلهاست
  • رخت چون ماه شب زیبای زیباست


    تنت ، میخانه ای از عطر گلهاست