همون پسر بده ...✌

(porya55 )
  • # حسابــــ کردمــ با هر فرمولیـــ کهــ پیشـــ برمـ اخرشـ اخر اینـ بازے تهیهــــ#

/#فقط یه معجزه م
  • # حسابــــ کردمــ با هر فرمولیـــ کهــ پیشـــ برمـ اخرشـ اخر اینـ بازے تهیهــــ# />
    /
    #فقط یه معجزه میتونهــ اینــ معمای پر از ابهامـ را برامـــــــــ حݪ کنهــــــــ.../#