دوسش داشتم ...

(barandokhibahari )

خیلی سخته که دوستش داشته باشی ولی نفهمه

خیلی سخته که نخوانت ولی باز عاشق بمونی

خیلی سخته برای دیدنش لحظه شماری کنی ولی دیدنش قدغن باشه

خیلی سخته بغض داشته باشی ولی نتونی به کسی بگی

خیلی سخته که بخوای اشکاتوروشونه اونی که دوستش داری بریزی اما ازت دورباشه

خیلی سخته ادم فکرکنه خدا اونو از بنده هاش جدا کرده

خیلی سخته که با اب خوردن بخوای بغضتو پایین ببری

خیلی سخته بفهمی کسی که میگفت دوستت داره عاشقیش دروغ باشه

این دنیا که من میبینم همه چی سخته حتی مردن حتی زنده بودن

خیلی سخته مگه نه؟؟؟

باران